Vyhledávání

Aktuality

21. 4. 2016

Novela daně z nabytí nemovité věci 2016

Daň z nabytí nemovité věci, upravená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., dříve známá jako daň z převodu nemovitosti, podle všeho dozná v nejbližší době významných změn. Ta nejvýznamnější se týká osoby, která je povinna tutu daň platit. Zatímco nyní je tímto poplatníkem prodávající, přičemž strany se mohou také dohodnout jinak, nově, po přijetí plánované novely bude plátcem kupující, a to bez možnosti dohody.

Další změnou má být kupříkladu zánik institutu ručitele daně. Kvůli těmto a řadě dalších změn, kterou novela přinese je potřeba se zvýšenou opatrností sledovat legislativní proces ...
                                                                                Mgr. Tomáš Hofrichter

25. 1. 2015

Platíte často v hotovosti?

Od 1. ledna 2015 se změnila výše maximálně možné platby v hotovosti prováděná za jeden kalendářní den navzájem mezi stejnými osobami. V minulém roce bylo možné uhradit za jeden kalendářní den v hotovosti částku v maximální výši 350.000,-Kč. V letošním roce došlo na základě novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti ke snížení denní sazby na částku 270.000,-Kč.

Nově je zavedena také povinnost druhé strany odmítnout částku, která by překračovala denní limit pro platbu v hotovosti, tedy částku přesahující 270.000,-Kč. Fyzické osobě, převodci či nabyvateli finančních prostředků, hrozí za porušení tohoto pravidla pokuta až do výše 500 tis. Kč...

14. 1. 2015

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích (opt – in)

Nejpozději do 1. 1. 2016 se mohou obchodní společnosti vzniklé před 1. 1. 2014 podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Učiněním tohoto důležitého kroku společnosti vyloučí dualitu právních předpisů, které na ně aktuálně dopadají a tím si zjednoduší správu společnosti jako takové.  

Advokátní kancelář AV legal pro své klienty zajistí hladký a bezproblémový průběh celého procesu podřízení se zákonu o obchodních korporacích od přípravy plné moci, sepsání stanov společnosti až po finální zápis změn do obchodního rejstříku a kontroly rejstříkového řízení.

14. 1. 2015

Nejvyšší soud vyřešil nejasnosti týkající se formy plné moci

Plná moc udělená pro rozhodnutí jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady o změně společenské smlouvy nemusí být nezbytně učiněna ve formě notářského zápisu. NS ve svém rozhodnutí, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 vyřešil dilema, které způsobilo ustanovení § 411 odst. 2 občanského zákoníku. Pro platnost plné moci dle názoru NS postačuje, pokud je plná moc udělena s úředně ověřenými podpisy, které jsou dostatečným osvědčením o tom, která osoba plnou moc udělila. Toto rozhodnutí jistě potěší tuzemské i zahraniční společníky společností, kterým požadavek plné moci přinášel nepřiměřené administrativní a finanční náklady.